جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صورتهای فلکی

اصطلاح نجومی

صوری، حسن بن طاهر

عالم و فقیه امامی (قرن6)

صوری، محمد بن علی

محدث و شاعر لبنانی (قرن5)

صوفی --> تصوف

صوفیان

بخش و شهری در شبستر آذربایجان

صوفیة المعتزلة

گروهی از معتزله که مسلک زاهدانه داشتند

صوفی زاده

شاعر ازبک (قرن14)

صوفی سیاه منصوری

طایفه ای از کردها که شاه عباس آنها را از قوچان به دیلمستان کوچ داد.

صوفی مازندرانی، محمد

شاعر مشهور عهد صفویه (قرن11)

صوفیه

پایتخت بلغارستان

صولاق زاده، خلیل بن محمد

قاضی و مؤلف حنفی (قرن11)

صولاق زاده، محمد همدمی

مورخ ترک، مؤلف "تاریخ صولاق زاده"(قرن11)

صولت الدوله قشقایی --> قشقایی، اسماعیل

صولت السلطنه

رییس ایل هزاره،‌ از رجال دوره قاجار (قرن13و14)

صولی، ابراهیم بن عباس

شاعر و کاتب بغدادی (قرن2و3)