جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صوافی --> خالصه

صوان الحکمه

کتابی فلسفی از ابوسلیمان سجستانی (قرن4)

صوبَه

عنوان رسمی ایالات بزرگ هند در دوره سلطنت اکبرشاه مغول

صوبه دار

عنوان فرمانروای یک ایالت یا صوبه در هند در دوره امپراتوری مغول

صوت

بحث مربوط به اصوات - در موسیقی - از نظر علمی

صور

شهری در لبنان

صورِ اسرافیل --> نفخ صور

صوراسرافیل، جهانگیرخان

روزنامه نگار و مبارز مشروطه خواه، نماینده مجلس اول (قرن14)

صوراسرافیل، روزنامه

روزنامه دوره مشروطه به مدیریت میرزا جهانگیرخان شیرازی

صوراسرافیل، قاسم خان

از رجال دوره مشروطیت و پهلوی (قرن14)

صورت --> ماده و صورت

صورة الارض (1)

کتاب جغرافیایی تألیف ابن حوقل (قرن4)

صورة الارض (2)

کتاب جغرافیایی تألیف خوارزمی (قرن2و3)

صورتک

نوعی نقاب ،ماسک و کاربرد آن در نمایشهای سنتی

صورتگر، لطفعلی

ادیب و شاعر، استاد دانشگاه تهران (قرن13و14)