جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صنعانی، عبدالرزاق بن همام

محدّث یمنی (قرن2و3)

صنعت

نسبت دو تن از سازندگان سه تار (قرن14) - جعفر - عباس

صنعتی زاده ، علی اکبر

نقاش و مجسمه ساز ایرانی (قرن 14)

صنعتی زاده کرمانی

عنوان دو تن از چهره های ادبی معاصر - عبدالحسین: از پیشگامان رمان نویسی در ایران - همایون: نویسنده، ناشر و مترجم ایرانی

صَنف

اصطلاحی در متون جغرافیایی مسلمانان که اشاره به جزیره و دولتی در جنوب شرق آسیا داشته است.

صَنَم

اصطلاحی قرآنی به معنای هر چیزی جز خدا که مورد پرستش قرار گیرد.

صنوبر

درختی پیوسته سبز از تیره مخروطیان

صَّنوبری، ابوبکر

شاعر دمشقی (قرن4)

صَنّوع، یعقوب

روزنامه نگار یهودی، منتقد سیاسی- اجتماعی، ‌نمایشنامه نویس و نویسنده مصری (قرن13و14)

صَنهاجه

از قبایل مهم بربر که از قرن 4 هجری نقش تاریخی مهمی در شمال افریقا داشتند.

صنهاجی، خلیل بن هارون

فقیه و مؤلف مالکی (قرن8و9)

صنیع الدوله، مرتضی قلی خان

از رجال متجدد عصد قاجار و نخستین رئیس مجلس شورای ملی (قرن13و14)

صنیع الملک

نقاش عصر قاجار (قرن13و14)

صنیع خاتم

نسبت دو تن از خاتم کاران برجسته ایرانی (قرن14) - محمد - محمد حسین

صوّاف، محمد محمود

رهبر اخوان المسلمین عراق و رئیس جمعیت آزادی فلسطین در آن کشور (قرن14و15)