جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صمصام السلطنه --> بختیاری، نجفقلی (صمصام السلطنه)

صمغ

موادی که از بعضی گیاهان به دست می آید و در طب و برخی صنایع استفاده دارد.

صُمیَل بن حاتم

سردار معروف عرب در اسپانیا (قرن2)

صناجة العرب --> اعشی، میمون بن قیس

صنادیقی، عبدالرحمان بن احمد

فقیه و مؤلف شافعی دمشقی (قرن12)

صناعات بدیعی --> محَسنات بدیعی

صناعات خمس

اصطلاحی در منطق

صنایع دستی

آن گروه از صنایع که ساخت آن با دست است و در چهارچوب فرهنگ و بینش های فلسفی و ذوق و هنر انسانهای هر منطقه با توجه به دیدگاههای قومی آنان ساخته می شود.

صنایع مستظرفه، مدرسه

مدرسه ای که به سرپرستی کمال الملک برای تدریس و توسعه رشته های هنری تأسیس گردید.

صَندل

نام چند قسم چوب معطر که به عنوان عطر در مشرق زمین استفاده می شود و استعمال طبی نیز دارد.

صندلی، علی بن حسن

واعظ و مفسّر معتزلی و فقیه حنفی اهل نیشابور (قرن5)

صندوق

نوعی از صنایع دستی

صندوق عهد --> تابوت (1)

صنعا

پایتخت یمن - صنعا، جامع: از مساجد دوره اموی در شهر صنعا

صنعانی، شعبان بن سلیم

شاعر و گیاهشناس و پزشک یمنی (قرن11و12)