جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن ماجد، احمد

دریانورد عرب و مولف کتاب الفوائد فی اصول علم البحر و القواعد (قرن9)

ابن ماجشون، عبدالملک بن عبدالعزیز

فقیه و مفتی مالکی (قرن2و3)

ابن ماجور --> بنو اماجور

ابن ماجه، محمد بن یزید

محدث و مولف ایرانی (قرن3)

ابن ماحوز --> عبیدالله بن بشیر

ابن ماسای، مسعود بن عبدالرحمان

وزیر چند تن از امیران مرینی مغرب (قرن8)

ابن ماسویه

خانواده ای از پزشکان در عهد عباسی (قرن3) - ماسویه بن یوحنا - ابوزکریا یوحنا - میخائیل بن ماسویه

ابن ماسه

طبیب بصری (قرن3)

ابن ماکولا --> ماکولا، آل

ابن مالک، محمد بن ابی الفضائل یمنی

فقیه و مورخ یمنی و مولف کشف اسرار الباطنیه و اخبار القرامطه(قرن 5)

ابن مالک، محمد بن عبدالله

شاعر و ادیب و نحوی اندلسی (قرن7)

ابن ماهان --> علی بن عیسی بن ماهان

ابن ماهیار، محمد بن عباس --> ابن جُحام، محمد بن عباس

ابن مبارک --> عبدالله بن مبارک

ابن متوج، فخرالدین احمد بن عبدالله

عالم امامی بحرینی (قرن 8 و 9)