جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صِله رحم

از مهمترین توصیه های اخلاقی در قرآن و حدیث - حدود و اقسام آن

صله و موصول --> معرفه

صُلیب

عنوانی برای گروهی از قبایل نیمه شمالی شبه جزیره عربستان

صلیبا، جمیل

فیلسوف و متفکر لبنانی (قرن14)

صلیبیان --> جنگهای صلیبی

صُلَیْحی، علی بن محمد --> صُلَیحیان

صُلَیحیان

خاندان حکومتگر اسماعیلی مذهب در جنوب شبه جزیره عربستان و تهامه(قرن5و6)

صُمادح

خاندان حاکم بر المریه اندلس (قرن5)

صماقو

نام ساماکوف، شهری در نزدیکی صوفیه در بلغارستان که بیشترین جمعیت مسلمان را دارد.

صمت

اصطلاح عرفانی و قرآنی

صَمَّة القُشَیْری

شاعر غزلسرای عرب (قرن1)

الصمد

از اسماء الحسنی

صمدیّه --> بهاءالدین عاملی، محمد بن عزّالدین

صمصام الدوله دیلمی

چهارمین امیر آل بویه در فارس (قرن4)

صمصام الدوله شاهنواز --> مآثرالامرا