جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صلاح جاهین

شاعر و کاریکاتوریست مصری (قرن14و15)

صلاحی افندی

شیخ طریقت خلوتیه- عشاقیه، عالم و شاعر ترک (قرن12)

صلاحیه --> صلاحی افندی

صلاحیه، مدرسه (1)

مدرسه ای در مصر

صلاحیه، مدرسه (2)

مدرسه ای در بیت المقدس

صلاله

شهری ساحلی در جنوب سلطان نشین عمان

صَلب

اصطلاح فقهی و قرآنی به معنی نوعی کیفر برای برخی گناهان

الصلة فی تاریخ ائمة الاندلس --> ابن بَشکوال، خلف بن عبدالملک

صلتیّه --> عَجارِده

صُلح

اصطلاحی در قرآن و نیز مبحثی مهم در فقه و حقوق

صلحی، مهدی

موسیقیدان و ردیف شناس ایرانی (قرن14)

صَلخَد

شهری در محافظه سویدا در سوریه

صلوات

عنوان کلی دعا بر پیامبر و امامان

صلوة --> نماز

صلوة الخوف --> نماز وحشت؛نماز