جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صفات خدا

مباحث کلی فلسفی و کلامی درباره صفات خداوند

صفاتیه

گروهی از سلفیه، قائل به ازلی بودن صفات خدا

صفار، حسن بن علی

محدث و مؤلف کتابی در فضایل علی (ع) (قرن4)

صفارزاده، طاهره

شاعره و محقق ایرانی (قرن14)

صفار قمی ، محمد بن حسن

از ثقات محدثین و از مشایخ صدوق (قرن3)

صفّاریان

دولتی ایرانی از عیاران سیستان (قرن3)

صفاقُس

شهری بر ساحل مدیترانه و مرکز استانی به همین نام در تونس - صفاقس، جامع: مسجدی از دوره اغلبیان در شهر صفاقس

صفاقسی، ابراهیم بن محمد

مفسر و نحوی (قرن8)

صفاقُسی، علی بن محمد

مُقری مالکی (قرن11و12)

صفا و مروه

تپه ای در مکّه در نزدیکی مروه، از محل های اجرای مراسم حج

صفای اصفهانی، محمد حسین

شاعر ایرانی عهد قاجار (قرن14)

صفای لواسانی، علی محمد

دانشمند و شاعر ایرانی دوره ناصرالدین شاه قاجار ( قرن 13)

صفت (در ادبیات عرب) --> توابع

صفة بلاد الیمن و مکه و بعض الحجاز --> ابن مجاور، یوسف بن یعقوب

صَفَد

شهری در فلسطین شمالی