جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صدق و کذب

اصطلاحی در منطق و فلسفه

صدقه

اصطلاح قرآنی و فقهی به معنای مالی که به مستحقان داده می شود.

صدقی پاشا، اسماعیل

سیاستمدار مصری (قرن13و14)

صد میدان --> انصاری، خواجه عبدالله

صدور --> فیض و صدور

صدوق، محمد بن علی

فقیه و یکی از چهار محدّث بزرگ امامی (قرن4)

صدوقی، محمّد

امام جمعه شهید و نماینده حضرت امام (ره) در استان یزد (قرن14)

صدی بن عجلان

از صحابه پیامبر و حضرت علی(ع)

صدیق، احمد

از تأثیرگذارترین علمای اندونزی که در تحول نهضة العلماء نقش به سزایی داشت (قرن14)

صدیق اعلم، عیسی

ادیب، نویسنده و رجل سیاسی - فرهنگی اوایل دوران رضا شاه پهلوی (قرن13)

صدیق الممالک شیبانی

"ابراهیم بن اسدالله" از مستوفیان و تاریخ نگاران دوره قاجار، مولف منتخب التواریخ مظفری (قرن13و14)

صدیق حسن خان

عالم، دولتمرد و نویسنده اردو، فارسی، عربی در شبه قاره( قرن13)

صدّیقی --> بکریه (2)

صدیقی، ابوالحسن

نقاش و مجسمه ساز ایرانی (قرن14)

صدیقی، رشید احمد

نویسنده و طنزپرداز اردو (قرن14)