جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صدرالدین قونیوی --> قونیوی، صدرالدین

صدرالشریعة الثانی، عبیدالله بن مسعود

ازعلمای حکمت و طبیعیات و اصول فقه ، صاحب آثاری در علوم عقلی (قرن8)

صدرالواعظین، حاجی میرزا لطف الله

منبری خوان (قرن13و14)

صدر بکری نیشابوری

محدث و مورخ (قرن6و7)

صدرجهان (1) --> آل برهان

صدرجهان (2)

"صدرالدین احمد زنجانی" وزیر گیخاتو (قرن7)

صدر حاج سیدجوادی، احمد

دولتمرد و فعال سیاسی،از اعضای بنیانگذار نهضت آزادی و سرپرست دائرة المعارف تشیع (قرن15)

صدر شهید، عمر بن عبدالعزیز

فقیه حنفی ماوراء النهر(قرن5و6)

صدر ضیاء، شریف جان مخدوم

شاعر و نویسنده و تذکره نگار تاجیک (قرن13و14)

صدف کاری

نوعی از صنایع دستی که در ساخت آنها از صدف استقاده می شود.

صدفی، علی بن عبدالرحمان --> ابن یونس، علی بن ابی سعید

صدفی، یونس بن عبدالاعلی

فقیه و محدّث شافعی مصری (قرن2و3)

صدق

مفهوم اخلاقی در قرآن و حدیث - در عرفان

صدقة بن دُبَیْس --> مَزیَدیان

صدقة بن منصور --> مَزیَدیان