جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن گبیرول، سلیمان بن یحیی --> ابن جَبیرول، سلیمان بن یحیی

ابن لَبّاد --> عبداللطیف بغدادی

ابن لبان، عبدالله بن محمد

فقیه شافعی ایرانی (قرن5)

ابن لبّان، محمد بن احمد

فقیه شافعی، محدّث، مفسّر و صوفی دمشقی (قرن8)

ابن لبّانه، محمد بن عیسی

شاعر اندلسی (قرن 5)

ابن لَبّودی

نسبت پدر و پسر دانشمند سوری، متبحر در طب و حکمت و ریاضی (قرن7) - یحیی بن محمد، طبیب و منجم و ریاضیدان و فیلسوف شامی - محمد بن عبدان، طبیب

ابن لُبودی، احمد بن خلیل

محدث شافعی مذهب، مورخ، ادیب (قرن9)

ابن لتی، عبدالله بن عمر

محدث بغدادی (قرن6و7)

ابن لجأ --> عمر بن لَجأ

ابن لحام، علی بن محمد

فقیه حنبلی دمشقی (قرن9)

ابن لِرّه / ابن لزه --> بندار کَرخی اصفهانی

ابن لسان الحُمَره، عبیدالله بن حسین

عالم به انساب عرب (قرن1)

ابن لقمان،‌ ابراهیم

دبیر و وزیر دیاربکری ایوبیان و ممالیک مصر (قرن7)

ابن لهیعه، عبدالله

محدث و قاضی شیعی مصری (قرن1و2)

ابن ماءالسماء --> عبادة بن ماء السَماء