جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صدر، سید رضا

عالم امامی، برادر بزرگ امام موسی صدر (قرن14)

صدر، سید صدرالدین

عالم امامی، پدر امام موسی صدر (قرن14)

صدر، سید محمد

از علمای امامی، صاحب آثار متعدد (قرن14)

صدر، سید محمد باقر

مرجع شیعه و از فعالان و مبارزان سیاسی در عراق (قرن14).

صدر، محسن

نخست وزیر ایران (قرن14)

صدر اصفهانی، عبدالحسین

منبری خوان قاجار (قرن13و14)

صدر اصفهانی، محمد حسین خان

بیگلربیگی اصفهان و صدراعظم معروف عهد قاجار (قرن13)

صدراعظم

منصبی در عثمانی که از زمان قاجاریه وارد ایران گردید.

صدرالاشراف --> صدر، محسن

صدرالتواریخ --> اعتماد السلطنه، محمد حسن خان

صدرالدین شروانی، محمد امین

عالم و حکیم ترک (قرن11)

صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم --> ملاصدرا

صدرالدین عارف

عارف، فرزند و جانشین بهاءالدین ملتانی (قرن7)

صدرالدین عاملی

از فقهای شیعه امامیه (قرن13)

صدرالدین عینی --> عینی، صدرالدین