جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صبری هلالی، محمد

خطاط عراقی، متخصص خط ثلث و کتیبه نویس (قرن14)

صَبَنجه

شهری در استان سقاریه در شمال غربی ترکیه، کنار دریاچه ای به همین نام

صبوحی آذربایجانی --> آخوندزاده، میرزا فتحعلی

صبوری رشتی، باقرخان

ادیب و شاعر ایرانی (قرن13و14)

صبه --> صابئین

صَبیا

شهری در جنوب غربی عربستان در منطقه جازان

صحابه

عنوان یاران پیامبر

صِحاح الفُرس --> هندوشاه نخجوانی

صحاح اللغة

کتابی در لغت از اسماعیل حماد جوهری (قرن4)

صحاح ستّه

کتب شش گانهء حدیثی اهل سنت

صُحار

شهری بندری در منطقه باطنه در شمال عمّان

صُحار بن عیاش

خطیب طرفدار عثمان و معاویه (قرن1)

صحافی

فن تنظیم و به هم بستن صفحات کتاب؛ بررسی تاریخچه مربوط به این فن

صحبت

اصطلاحی نزد صوفیه مقابل وحدت و تفرد

صحبت لاری ، محمد باقر

شاعر ایرانی (قرن13)