جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صالح بن زیاد سوسی

از راویان قاریان سبعه (قرن2و3)

صالح بن طَریف

مدعی پیغمبری در مغرب اقصا (قرن2)

صالح بن عبدالقُدّوس

ادیب و شاعر بصری، از مشاهیر زنادقه اسلام (قرن2)

صالح بن علی بن عبدالله

از افراد خاندان عباسی که نقش مهمی در پیروزی عباسیان داشت (قرن1و2)

صالح بن محمد جَزَرَه

محدث عراقی (قرن3)

صالح بن مِرداس

از مهمترین رهبران بدویان شام(قرن4)

صالح بن مُسَرّح --> صُفریّه

صالح جودت

شاعر مصری (قرن14)

صالحی شامی، محمد بن یوسف

محدّث شافعی مذهب دمشقی(قرن9و10)

صالحیه (1)

طریقه ای صوفیانه منسوب به احمد بن ادریس (قرن13)

صالحیه (2) --> بُتریه

صامسون

از شهرهای بزرگ ترکیه در ساحل دریای سیاه

الصانع

از اسماء الحسنی

صاوی،‌ احمد بن محمد

متصوف و فقیه مصری، منسوب به طریقت خلوتیه(قرن13)

صائب تبریزی

شاعر معروف عهد صفوی (قرن11)