جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صاغانی، احمد بن محمد

ریاضیدان و منجم اهل مرو (قرن4)

صاغانی، حسن بن محمد

محدث و لغوی اهل لاهور(قرن6و7)

صافّات، سوره

سوره سی و هفتم قرآن

صافی اصفهانی، میرزا جعفر

شاعر عهد قاجار (قرن12و13)

صافیتا

یا "صافیثا"، شهری در ناحیه جبل بهراءدر غرب سوریه

صافی نجفی، احمد

شاعر عراقی (قرن14)

صالح (1)

اصطلاحی در علم حدیث

صالح (2)

در قرآن و روایات اسلامی، پیغمبری که بر قوم ثمود مبعوث گردید.

صالح، اللهیار

از شخصیت های سیاسی و رهبر حزب ایران(قرن14)

صالح، عبدالوهاب

از علمای مبارز مشروطه خواه ایران ( قرن14)

صالح، محمد

دولتمرد و شاعر چغتایی، صاحب "شیبانی نامه"(قرن10)

صالح الجرمی --> جرمی، صالح بن اسحاق

صالح الشرنوبی --> شرنوبی، صالح

صالح بن احمد بن حنبل

قاضی حنبلی مذهب بغدادی (قرن3)

صالح بن جلال الدین --> جلال زاده صالح چلبی