جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صادقی تهرانی، محمد

فقیه و مفسر قرآن (قرن 14)

صادقی کتابدار --> صادق بیگ افشار

صادقین احمد نقوی

نقاش و خطاط پاکستانی (قرن14)

صادقیه، مدرسه

مؤسسه آموزشی در تونس (قرن13)

صارلیه

نام فرقه ای سری در بین النهرین

صارمی هروی ، احمد قلی

از شعرای بزرگ هرات (قرن13)

صاروخانیان

نام سلسله ای که در غرب آناتولی حکومت می کردند (قرن7-9)

صاری صالتق

درویش نیمه افسانه ای ترک(قرن7)

صاری عبدالله افندی

شاعر و ادیب عثمانی (قرن10و11)

صاری محمد پاشا --> دفتردار صاری محمد پاشا

صاع --> اندازه / اندازه گیری

صاعد، آل

خاندانی از عالمان، محدثان و قضات حنفی ایرانی (قرن4تا9)

صاعد بغدادی، ابوالعلاء

لغوی، ادیب، نحوی و شاعر عرب (قرن4و5)

صاعد بن مخلد --> ابن مخلد

صاعدیه، مدرسه

از مدارس مشهور نیشابور که به نام سعدیه هم مشهور است (قرن3).