جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صاحب فخ، حسین بن علی

از علویان شورشی در مدینه در زمان خلافت هادی (قرن2)

صاحبقِران

کسی که هنگام قران سیارات، خاصه قران سعدین متولد شده باشد؛ نیز نام سکه ای در ایران

صاحبقرانیه، کاخ

کاخ ییلاقی سلطنتی دوره قاجاریه در نیاوران

صاحب گرای خان اول

خان کریمه و قازان (قرن10)

صاحب مازندرانی، محمد تقی --> صاحب علی آبادی ، محمد تقی

صاحب مظالم --> مظالم، دیوان

صاحب معالم

فقیه و اصولی معروف، فرزند شهید ثانی (قرن10و11)

صاد، سوره

سوره سی و هشتم قرآن

الصادق، امام

امام ششم شیعیان

صادق بیگ افشار

نقاش، خطاط و شاعر تبریزی (قرن10)

صادق خان زند

برادر کریم خان، حاکم بصره (قرن12)

صادق رفعت پاشا

دولتمرد و دیپلمات عثمانی (قرن13)

صادق صادق --> مستشارالدوله، صادق خان

صادق هدایت --> هدایت، صادق

صادقی، بهرام

داستان نویس ایرانی (قرن14)