جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن کشنه قمی

ریاضیدان ایرانی (قرن4و5)

ابن کلاب --> کلابیّه

ابن کلبی --> کلبی، خاندان

ابن کِلّسِ، یعقوب بن یوسف

وزیر العزیز بالله خلیفه فاطمی (قرن 4)

ابن کَمّاد، احمد بن یوسف

ستاره شناس تونسی (قرن7)

ابن کمونه، سعد بن منصور

فیلسوف و حکیم و کیمیاگر بغدادی (قرن 7)

ابن کُناسَه، محمد بن عبدالله

راوی، فقه اللغه شناس و شاعر دوره عباسیان (قرن2)

ابن کنان، محمد بن عیسی

مشهور به زین التقاه (الثقاه) مورخ حنبلی دمشقی (قرن11و12)

ابن کواء، عبدالله بن عمرو

از پیشوایان خوارج در حَروراء (قرن1)

ابن کوفی، علی بن محمد

ادیب و نحوی کوفی (قرن3و4)

ابن کیّال، ابراهیم بن یحیی

ستاره شناس دمشقی، مؤلف نسخه جدید زیج خاقانی (قرن10)

ابن کیال، ابوالبرکات بن احمد

مولف و واعظ دمشقی (قرن10)

ابن کیران، محمد بن عبدالمجید

فقیه مالکی و ادیب فاسی (قرن12و13)

ابن کَیسان، محمد بن احمد

نحوی بغدادی (قرن3)

ابن کَیغَلغ

عنوان چند تن از امرای ترک عباسی (قرن3و4) - ابوالعباس، احمد بن کیغلغ - ابواسحاق، ابراهیم بن کیغلغ - منصور بن کیغلغ - اسحاق بن ابراهیم