جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

صاحب

واژه ای به معنی دارنده و مالک و خداوندگار که اصطلاحا به معانی متعدد به کار رفته است مانند: - صحابه - عنوان فرمانروایان قدیم برخی نواحی - عنوان رئیس بعضی ادارات دوره اسلامی - عنوان بعضی از علما که به عنوان صاحب معروفترین اثرشان شهرت یافته اند. - در هند ع

صاحب اختیار غفاری --> غفاری، خاندان

صاحب ارض --> تیمار

صاحب الجیش --> سپهسالار

صاحب الزمان --> المهدی، امام

صاحب الزنج

رهبر شورش زنگیان در بصره (قرن3)

صاحب المدینه

اصطلاحی دیوانی در اسپانیای دوره اسلامی

صاحب برید --> برید (1)

صاحب بن عبّاد

شاعر و وزیر فخرالدوله بویهی (قرن4)

صاحب جمع

عنوان هر یک از رؤسای بیوتات مختلف سلطنتی در عهد صفویه

صاحب جواهر --> نجفی، محمد حسن

صاحب دیوان

رییس کل تشکیلات اداری در سده های پیش در ایران ؛ نیز عنوان چند تن از جوینیان

صاحب روضات --> خوانساری، محمد باقر

صاحب شرطه --> شُرطه

صاحب علی آبادی ، محمد تقی

شاعر فارسیگو، از فضلا و منشیان دربار فتحعلیشاه قاجار (قرن 13)