جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شیرازی، ابراهیم بن علی

فقیه و متکلم شافعی (قرن4و5)

شیرازی، اسدالله

خوشنویس ایرانی خط نستعلیق (قرن13)

شیرازی، جمال الدین محمود

شاگرد جلال الدین دوانی، مؤلف آثاری در فلسفه (قرن10)

شیرازی، حبیب الله --> باغْنُوی شیرازی، ملا حبیب الله

شیرازی، رفیع الدین

مورّخ سلسله عادل شاهی بیجاپور هند، صاحب "تذکرة الملوک" در تاریخ قطب شاهیان و عادلشاهیان (قرن10)

شیرازی، سید عبدالله

فقیه و مرجع تقلید ایرانی (قرن14)

شیرازی، سید علی محمد --> باب، سیّدعلی محمد شیرازی

شیرازی، شیخ محمد رضا

از علمای سیاستمدار و مجاهد ایران (قرن14)

شیرازی، عباس بن حسین

وزیر معزالدوله دیلمی (قرن4)

شیرازی، عبدالهادی

فقیه امامی (قرن14)

شیرازی، علی بن محمد

مفسّر حنفی (قرن10)

شیرازی، قطب الدین

عالم نجوم، طبیعیدان و فیلسوف اشراقی - مشایی ایرانی (قرن7و8)

شیرازی ، محمد باقر

استاد ایرانی معماری سنتی و حفظ و مرمت آثار تاریخی (قرن14)

شیرازی، محمد کاظم

فقیه امامی (قرن14)

شیرازی، مهدی

عالم و فقیه برجسته شیعه (قرن13و14) - از سید حسن شیرازی در این مقاله صحبت شود.