جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شیخی

تخلّص دو تن از شعرای ترک (قرن9) - چلبی، شیخی - یوسف سنان شیخی

شیخی زاده، عبدالرحمان بن محمد

فقیه حنفی ترک (قرن11)

شیخین

اصطلاحی در حدیث

شیخیّه (1)

فرقه ای منشعب از شیعه امامی اثنا عشری از پیروان شیخ احمد احسائی، از علمای بزرگ شیعه (قرن13)

شیخیه (2) --> شاذلیه

شیخی یعقوبی

نقاش دوره آق قویونلو (قرن9)

شیدا، علی اکبر

موسیقی دان و شاعر تصنیف ساز ایرانی (قرن13)

شیدای فتحپوری

شاعر و هجاگوی ایرانی دربار تیموریان هند (قرن11)

شی دائو تانگ

از طریقتهای سه گانه مهم اسلامی در چین

شَیْذَلَة، عزیزی بن عبدالملک

واعظ ، قاضی و فقیه شافعی (قرن5)

شیر (1)

پستانداری گوستخوار از خانواده ی گربه سانان

شیر (2)

نوعی ماده خوراکی طبیعی - بحث فقهی و احکام آن

شیراز

- شهر، مرکز شهرستان شیراز و استان فارس - گویش شیرازی - حوزه فلسفی شیراز (قرن9و10) - معماری

شیراز، مکتب

مکتبی در نقاشی

شیرازنامه

کتابی در شرح تاریخ فارس از دیلمیان تا شاه اینجو تألیف زرکوب شیرازی