جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن قَلاقس، نصر بن عبدالله

شاعر و نویسندهء مصری (قرن 6)

ابن قلانسی، حمزة بن اسد

مورخ، ادیب، و دیوانسالار دمشقی (قرن 5و6)

ابن قُنفُذ، احمد بن حسن

محدث، ریاضی دان، فقیه و مورخ مالکی الجزایری (قرن 8)

ابن قوطیَّه، محمد بن عمر

نحوی و مورخ اندلسی (قرن 4)

ابن قولویه، جعفر بن محمد

محدث و فقیه امامی قمی (قرن4)

ابن قیسرانی، محمد بن طاهر

حافظ حدیث و مورخ اهل شام (قرن5و6)

ابن قَیسَرانی، محمد بن نصر

شاعر مدیحه سرای اهل عکا (قرن6)

ابن قیس رُقیات، عبیدالله

شاعر غزلسرای عرب (قرن1)

ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی بکر

طبیب، فقیه و متصوف دمشقی (قرن7و8)

ابن کبر، ابوالبرکات

ملقب به "شمس الریاسه"، مورخ و منشی مسیحی بیبرس منصوری (قرن 7و8)

ابن کُتْبی، یوسف بن اسماعیل

دانشمند و پزشک عرب (قرن8)

ابن کَثیر، اسماعیل بن عمر

فقیه و مورخ و محدث و مفسر شافعی شامی (قرن 8)

ابن کثیر، عبدالله بن کثیر

از قراء سبعه مکی (قرن1و2)

ابن کحاله، سلیمان بن سالم قطان

قاضی و مولف مالکی مغربی (قرن3)

ابن کرکی، ابراهیم بن عبدالرحمان

قاضی و فقیه حنفی و رجل سیاسی مصری (قرن9و10)