جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شی آن، مسجد

از مساجد کهن و بزرگ چین در شهر شی آن

شیء/ شیئیت

اصطلاحی در کلام

شیّاد حمزه

شاعر ترک (قرن7)

شَیّال، جمال الدین

تاریخ پژوه معاصر مصری (قرن14)

شیائو جینگ

خط ابداعی مسلمانان چین

شیبان، بنی

قبیله ای در شمال عربستان

شیبان بن سَلَمه

از رهبران خوارج خراسان (قرن2)

شیبان بن عبدالرحمان تمیمی

محدّث (قرن2)

شیبان بن عبدالعزیز یشکری

از سران خوارج (قرن2)

شیبانی، ابراهیم بن محمد

ادیب و نویسنده بغدادی (قرن3)

شیبانی، ابوعمرو اسحاق بن مِرار --> ابوعمرو شیبانی

شیبانی، احمد بن عمر --> خصّاف، احمد بن عمر

شیبانی، خاندان

از خانواده های دیوانی و از مشوقین علم و ادب در کاشان

شیبانی، فتح الله خان

شاعر ایرانی (قرن13و14)

شیبانی، محمد بن حسن

فقیه حنفی (قرن2)