جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شهنشاه نامه --> صبا، فتحعلی خان

شهنواز --> یار احمدزایی

شهود --> کشف و شهود

شهوق، چنگیز

نقاش نوگرای ایرانی (قرن14)

الشهید

از اوصاف و اسماء الحسنی

شهید (1) --> شهادت (1)

شهید (2)

عنوان برخی از فقها و علمای بزرگ که به شهادت رسیدند.

شهید اوّل

عالم شیعی امامی (قرن8)

شهید بلخی، ابوالحسن

شاعر و حکیم ایرانی (قرن3و4)

شهید ثالث --> برغانی، آل

شهید ثالث، سهراب

سینماگر صاحب سبک ایرانی (قرن14)

شهید ثانی

فقیه و محدّث معروف شیعی (قرن10)

شهید علی پاشا

صدراعظم عثمانی (قرن11و12)

شهیدی، برهان

از رهیران سیاسی ایالت سین کیانگ و موسس انجمن اسلامی چین (قرن13و14)

شهیدی، جعفر

محقق و استاد زبان و ادبیات فارسی (قرن14)