جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شهریار

شهرستان و شهری در استان تهران

شهریار، محمد حسین

شاعر ایرانی (قرن14)

شهریارنامه --> مختاری غزنوی، سراج الدین عثمان بن عمر

شهریر، سوتان

مبارز ملی گرا و نخستین نخست وزیر اندونزی از 1945 تا 1947 و رهبر حزب سوسیالیست

شهریور

نام ماهی در تقویم هجری شمسی

شهزاد احمد

شاعراردوسرای پاکستانی (قرن14و15)

شهسوار --> تنکابن

شهشهان، مجموعه

بقعه، مدرسه و حسینیه ای در اصفهان (قرن9)

شهفور بن طاهر --> اسفراینی، شاهفور بن طاهر

شهمردان رازی

منجّم ایرانی (قرن5)

شهمیرزاد

شهری در استان سمنان - گویش شهمیرزادی

شهناز

از گوشه های مهم و از آوازهای موسیقی قدیم ایرانی

شهناز، جلیل

نوازنده سرشناس تار و سه تار (قرن 14)

شهنازی

دو برادر تار نواز و ردیف دان ایرانی (قن14) - عبدالحسین - علی اکبر

شهنامه قاسمی --> قاسمی گنابادی، محمد قاسم