جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شوکت بُخارایی، محمد اسحاق

شاعر ایرانی (قرن11)

شوکت علی جوهر

رهبر مسلمانان هند علیه سلطه انگلیسیها (قرن13و14)

شوکران

نوعی گیاه سمی

شول (1)

در منابع جغرافیایی اسلامی نام ناحیه و شهری در چین

شول (2) --> شولستان

شولستان

بلوکی در فارس که به سبب استیلای قوم شول بدین نام موسوم گردید و بعدها ممسنی نام گرفت.

شومان --> چَغانیان (1)؛حصار (1)

شومن --> شُمنو

شونیز --> سیاه دانه

شوی، کارل

ریاضیدان آلمانی و پژوهشگر تاریخ علم (قرن13و14)

شهاب

از اجرام آسمانی - مباحث قرآنی

شهاب، فؤاد

رئیس جمهور لبنان (قرن14)

شهاب اصفهانی، میرزا نصرالله

از شعرای دوره قاجار، صاحب "شاهنامه قاجاریه" (قرن13)

شهاب الاخبار

کتابی حدیثی تألیف قاضی قضاعی (قرن5)

شهاب الدین احمد بن ماجد --> ابن ماجد، احمد