جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شنترینی، ابوالحسن علی --> ابن بسام شنترینی

شَنت مانْکَش

نام اسلامی شهر سیمانکاس در اندلس

شنتمری، یوسف بن سلیمان --> اعلم الشنتمری

شَنْتَمَریّة الشرق

شهری در اندلس در ایالت اراغون (آراگون)

شَنتَمَریة الغرب

شهری در اندلس، در جنوب پرتغال

شنسبانیه --> غوریان (1)

شَنسی

استانی در شمال چین

شِن- سی

ایالتی در شمال شرق چین

شَنفَری، عمرو بن مالک

شاعر عرب دوره جاهلی

شِنقیط

شهری در صحرای بزرگ، امروزه در موریتانی

شِنقیطی، احمد بن امین

ادیب اهل موریتانی(قرن14)

شنقیطی، عبدالله بن ابراهیم

فقیه مالکی (قرن13)

شنقیطی، محمد امین

فقیه و مفسر قرآن (قرن14)

شنقیطی، محمد حبیب الله

عالم حدیث اهل موریتانی (قرن14)

شنگرف

ماده ای معدنی، جامد و متبلور که در صنعت کاربردهای گوناگون دارد.