جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شمس مغربی، محمد شیرین

از عرفای سلسله طیفوریه (قرن8)

شمس منشی --> هندوشاه نخجوانی

شمسون

از داستانهای مشهور بین مسیحیان، از کسانی که مردم مصر را به دین حضرت ابراهیم دعوت کرد.

شمسه

از مهمترین طرحهای اسلامی

شمسه و قهقهه

از داستانهای مشهور فارسی، تألیف میرزا برخوردار بن محمود فراهی ترکمان (قرن11)

شمسی احمد پاشا

بیگلربیگی و مورخ عثمانی (قرن10)

الشمسیّه (1)

کتابی منطقی اثر دبیران کاتبی (قرن7)

شمسیّه (2) --> خلوتیه

شمسیه، سلاطین --> ممالیک (1)

شمشاد

نوعی درخت

شمشاطی، علی بن محمد

فقه اللغه شناس و شاعر عرب (قرن4)

شمشیر

مهمترین سلاح سرد جنگی 1. نامگذاری و واژه شناسی 2. شکل و جنس و ابعاد معمول شمشیر 3. تاریخچه شمشیر در تمدن اسلامی 4. معرفی انواع شمشیر و تفاوت آنها 5. نحوه ساخت شمشیر در تمدن اسلامی، مهمترین شمشیرسازان و... 6. مباحث مربوط به مهارت های استفاده از شمشیر، شیوه

شمع

وسیله ای برای روشنایی، تهیه شده از پیه، موم و پارافین

شمعدان

ظرفی که شمع در آن قرار می گیرد.

شمعدانی زاده، فِندقللی سلیمان افندی

قاضی و ادیب عثمانی (قرن12)