جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شَّمَّاخ بن ضِرار

شاعر مخضرم (قرن1)

شَمّاخی

شماخیه، شماخا یا شماخه، شهری در جمهوری آذربایجان

شَمّاخی، احمد بن سعید

فقیه و مؤلف اباضی (قرن9و10)

شَمّاخی، حسین بن احمد

محدّث هراتی (قرن4)

شماخی، عامر بن علی

فقیه اباضی (قرن8)

شَمّاع، عمر بن احمد

فقیه و محدّث شافعی اهل حلب (قرن10)

شمامه شکلی، آلبر

از پیشگامان سینما در تونس (قرن14)

شمایل

تصویرسازی اولیاء دین

شَمْدینان

شهری (ایلچه) کوهستانی در ایالت هکاری ترکیه

شَمَّر

اتحادیه ای از قبایل در عربستان سعودی، سوریه و عراق

شَمِربن حَمدویه

مؤلف و نحوی هراتی (قرن3)

شَمِر بن ذی الجوشن

قاتل امام حسین (ع) (قرن1)

شَّمَرْدَل بن شَرِیک یَرْبُوعی

شاعر عرب (قرن1)

شمزاء، جلال انور

نقاش پاکستانی (قرن14)

شمس --> خورشید