جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن قاص، احمد بن ابی احمد

عالم و فقیه شافعی (قرن4)

ابن قاصح، علی بن عثمان

مقرّی شافعی بغدادی (قرن 8)

ابن قاضی، احمد بن محمد

فقیه مالکی، نویسنده و شرح حال نویس مراکشی (قرن10و11)

ابن قاضی، عبدالرحمان بن ابی قاسم

مقرّی و فقیه مالکی مغربی (قرن 11)

ابن قاضی، عبدالکریم بن عبدالله

فقیه حنفی و مفتی مدینه (قرن12)

ابن قاضی حماة، عبدالعزیز

شاعر و فقیه دمشقی (قرن6و7)

ابن قاضی سماونه --> بدرالدین بن قاضی سماونه

ابن قاضی شُهبَه

خانواده ای از فقهای دمشق: - ابوبکر بن احمد، فقیه و تذکره نویس (قرن 8 و 9) - بدرالدین محمد ( قرن 9 ) - یوسف بن محمد ( قرن 8 )

ابن قاضی عجلون، ابوبکر بن عبدالله

فقیه شافعی دمشقی (قرن 9و10)

ابن قانع، عبدالباقی

فقیه، قاضی و محدّث بغدادی (قرن3و4)

ابن قائد، عثمان بن احمد

فقیه حنبلی نجدی (قرن11)

ابنِ قبه رازی، محمد بن عبدالرحمان

متکلّم امامی (قرن4)

ابن قُتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم

ادیب، عالم علوم قرآنی و حدیث و متکلم کوفی (قرن3)

ابن قدامه، عبدالله بن احمد

فقیه حنبلی مذهب (قرن6،7)

ابن قُرقماس، ناصرالدین محمد

ادیب و مفسر مصری، عالم علم حروف و کیمیا (قرن9)