جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شقاقی، فتحی

متفکر، مبارز فلسطینی و دبیرکل “جنبش جهاد اسلامی” حماس (قرن14)

شق الصدر --> انشراح، سوره

شق القَمَر

از معجزات مشهور پیامبر اکرم - بحث قرآنی، روایی و کلامی

شقایق

تیره ای از گیاهان گلدار

شقایق النعمانیه

کتابی در شرح حال علمای عثمانی از طاشکوپری زاده(قرن10)

شقایق نعمان --> شقایق

شقحب --> مَرج الصفر

شُقراطسی، عبدالله بن یحیی

مدرس و فقیه مالکی تونسی (قرن5)

شقشقیه --> خطبۀ شقشقیه

شَقُندَه

ضبط عربی نام شهر سگوندا، شهر کوچکی اندلس

شقوبیّه

ضبط عربی نام شهر سگوبیا، در اندلس در ایالت قشتاله

شَقورَه

ضبط عربی سگورا، سلسله جبال و رودخانه ای در اندلس

شِقّه بناریه --> الکاف

شُقیر، شاکر

نمایشنامه نویس عرب (قرن14)

شقیری، احمد

سیاستمدار، مبارز، روزنامه نگار عرب فلسطینی، نماینده فلسطین در اتحادیه عرب (قرن14)