جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

الشعر و الشعراء

مهمترین کتاب ادبی ابن قتیبه دینوری (قرن3)

شعشاعی، عبدالفتاح محمود

حافظ و قاری قرآن مصری (قرن14)

شعله اصفهانی، سید محمد

شاعر ایرانی، از پیشگامان دوره بازگشت ادبی(قرن 12)

شعوبیه

عنوان کسانی که در عهد امویان و اوایل عباسیان در مقابل غرور مفرط قومی عرب، منکر تفوق و سیادت فطری قوم عرب و برتری آنها بر سایر اقوام و شعوب عالم بودند.

شعوری، حسن

ادیب، شاعر و لغت نویس اهل حلب مقیم استانبول(قرن12)

شعیا بن فریغون --> ابن فریغون، شعیا

شُعیب

نام پیامبری که در قرآن نیز ذکر شده است.

شعیب بن ابی حمزه

حافظ، محدّث و کاتب سوری (قرن2)

شعیب بن ایوب

قاری عراقی (قرن2)

شعیب بن سهل

قاضی جهمی مذهب عرب (قرن3)

شعیب بن یعقوب

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن 2)

شعیبیه --> عَجارِده

شعیر --> جو

شغار --> نکاح

شغال

پستانداری وحشی از تیره ی سگها