جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شعبده

اصطلاح فقهی

شعبه

ازاصطلاحات موسیقی کهن ایران

شَعْبِی، عامر بن شراحیل

تابعی، راوی و شاعر(قرن1و2)

شعبی، عبدالرحمان بن قاسم

مفتی و قاضی اندلسی (قرن5)

شِعر(1)

کلام موزون در مقابل نثر - در قرآن

شعر(2)

از صناعات خمس منطق

شعر، مجله

مهمترین مجله شعر معاصر عرب

شِعرا

از صور فلکی نیمکره شمالی

شعراء، سوره

سوره بیست و ششم قرآن

شعرالعجم --> شبلی نعمانی

شعرانی، ابوالحسن

عالم و قرآن شناس شیعی، از مدرسان فلسفه اسلامی (قرن14)

شعرانی، عبدالوهاب

عارف مصری (قرن10)

شعراوی، محمد متولی

عالم و مفسر قرآن مصری (قرن14)

شَعراوی، هدی

از رهبران جنبش زنان در مصر (قرن13و14)

شعر نو

گونه ای از شعر در ادبیات فارسی - شعر نو در زبان فارسی (شعر نو فارسی در کشورهایی که زبان فارسی در آنها رایج است) - شعر نو در زبان عربی - شعر نو در زبان ترکی - شعر نو در ادبیات اردو