جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شطرنج

نوعی بازی

شطرنجی، ابوحفص عمربن عبدالعزیز

شاعر عرب (قرن3)

شَطَنُوفی، علی بن یوسف

مُقری و فقیه شافعی قادری (قرن7و8)

شطیط --> کارون

شعاع السلطنه، ملک منصور میرزا

پسر دوم مظفرالدین شاه و حاکم فارس (قرن14)

شعاع شیرازی، محمد حسین

شاعر ایرانی (قرن13و14)

شعائر

اصطلاح فقهی

شعب ابی طالب

دره ای در نزدیکی مکه، میان کوههای ابوقبیس و خندمه، که قریش پیامبر و خانواده ایشان را به مدت سه سال در آنجا در محاصره اقتصادی و اجتماعی قرار داد.

شعبان

هشتمین ماه تقویم هجری قمری (توجه: گروه فقه مقاله مستقلی برای این مدخل نخواهد نوشت، اما فعلا حذف مقاله فقه در برنامه دریچه امکان پذیر نیست)

شعبان جعفری

مشهور به "شعبان بی مخ"، از اوباش تهران و از چهره های جنجالی و تأثیرگذار در حرکتهای خیابانی در طرفداری از محمد رضا شاه پهلوی (قرن14)

شعبان رابرت

شاعر سواحیلی (قرن14)

شعبانیه

از فرق صوفیه در آناطولی (قرن10)

شعب بوّان --> نوبندگان

شعبة بن حجاج

محدّث بصری (قرن1و2)

شعبة بن عیاش --> ابوبکر بن عیاش