جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شریفی، میرمخدوم

عالم و ردیه نویس علیه شیعه (قرن10)

شریک بن حارث اعور همدانی

از اصحاب خاص امام علی(ع)

شریک بن شیخ مَهری

از اشراف عرب ساکن بخارا، از یاران ابومسلم خراسانی، و رهبر نخستین قیام شیعی علیه عباسیان (قرن2)

شریک بن عبدالله نخعی

محدّث، فقیه و قاضی اهل کوفه (قرن1و2)

شریکر، هانس

استاد جنگل شناسی و اولین رئیس ادارهء جنگلبانی در ایران (قرن13و14)

شُستر/ ششتر --> شوشتر

شش پیر --> زهره، رود

ششتری، ابوالحسن --> ابن سَبْعین، عبدالحق بن ابراهیم

شش مقام

نوعی نظام مقامی دوره ای در موسیقی خانات آسیای مرکزی

شُطّ

دریاچه های نمکی حوضه های بسته در افریقای شمالی

شَطا

شهری نزدیک دمیاط بر ساحل دریاچه تِنیس

شطاری، سراج الدین عبدالله

مؤلف و صوفی، مؤسس طریقت شطاریه (قرن9)

شَطّاریه

نام طریقتی در هند منسوب به عبدالله شطاری (قرن9)

شط العرب --> اروند رود

شطح

اصطلاح عرفانی