جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شریف تلمسانی، محمد بن احمد

آخرین امام مالکیان مغرب (قرن8)

شریف جان حسین زاده

ادیب و پژوهشگر تاجیک (قرن14)

شریف جرجانی --> میرسید شریف جرجانی

شریف حسین بن علی

شریف مکه و سلطان حجاز (قرن14)

شریف خان، محمد

پزشک دربار شاه عالم دوم، ‌جد خاندانی از پزشکان با نام شریفی در هند(قرن12)

شریف رازی، محمد

عالم و مولف امامی (قرن14)

شریف رضی، محمد بن حسین

از علمای شیعه، گردآورنده نهج البلاغه (قرن4و5)

شریف زاده، سید حسن

روحانی مشروطه خواه و از اعضای انجمن ایالتی تبریز (قرن13و14)

شریف سبتی --> شریف غرناطی

شریف غرناطی

فیلسوف، شاعر و نحوی اندلسی (قرن7و8)

شریف کاشانی، حبیب الله

فقیه امامی (قرن13و14)

شریف کاشانی، میرزا مهدی

مؤلف کتاب واقعات اتفاقیه در روزگار (قرن14)

شریف لاهیجی --> قطب الدین لاهیجی

شریف مرتضی --> علم الهدی، مرتضی

شریفی، رمضان علی

مدرس و واعظ روشنفکر شیعه افغانستان (قرن14)