جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شریعت سنگلجی، رضا قلی

نویسنده ایرانی که آرای قرآنی سلفی و جنجالی را مطرح کرد (قرن13و14)

شریعتمدار استرآبادی --> استرآبادی، محمد جعفر؛استرآبادی، علی

شریعتمدار گیلانی، محمد مهدی

عالم و مجتهد ایرانی (قرن14)

شریعتمداری، محمد کاظم

مجتهد و مرجع تقلید ایرانی (قرن13و14)

شریعتی، علی

متفکر و جامعه شناس دینی (قرن14)

شریعتی، محمد تقی

عالم، مدرس علوم قرآنی و فعال سیاسی و مذهبی (قرن13و14)

شریعی

از مدعیان بابیت در عصر امام هادی و امام عسکری (ع) (قرن3)

شریف

کسی که اصل و نسبش به قبیله قریش می رسد. - معنای اصلی و غیر اسلامی واژه - معنای اسلامی واژه - سید و شریف - نقیب الاشراف و نقبات الاشراف - نشانه های موقعیت شریف - سایر نشانه ها و نحوه رفتار اشراف - نقش های سیاسی و اجتماعی اشراف

شریف، عبدالخالق بن عیسی

از پیشوایان حنابله بغداد (قرن5)

شریف ادریسی --> ادریسی، ابوعبدالله محمد

شریف الدین، امیر

از رهبران جنبش آزادی اندونزی (قرن14)

شریف العلماء مازندرانی

فقیه و اصولی (قرن13)

شریف امامی، جعفر

نخست وزیر و رئیس مجلس سنا در دوره پهلوی (قرن14)

شریف پاشا، محمد

دولتمرد مصری در دوره خدیو اسماعیل و خدیو توفیق(قرن13)

شریفة دهماء --> دَهماء بنت یحیی