آسیای صغیر و بالکان

هدف از تأسیس گروه آسیای صغیر و بالکان، مطالعۀ تاریخ و جغرافیای تاریخی سرزمینهای آناطولی و بالکان با محوریت دوران عثمانی (قرن هفتم تا چهاردهم هجری/ سیزدهم تا بیستم میلادی) است. گروه آسیای صغیر و بالکان جزو معدود گروههای تخصصی فعال در این حوزه در مراکز آموزشی و پژوهشی ایران است که ضمن سفارش، ارزیابی و تألیف مقالات دانشنامة جهان اسلام می‌کوشد با گردآوری منابع مورد نیاز و همکاری با محققان داخلی و خارجیِ تاریخ عثمانی در پیشبرد و ارتقای مطالعات این حوزه در کشورمان اثرگذار باشد. هفت شاخة موضوعی این گروه عبارت­اند از: عصر آغازین (از تأسیس عثمانی تا فتح استانبول)، عصر طلایی (از فتح استانبول تا پایان سلطنت سلیمان قانونی)، عصر ایستایی (از سلیم دوم تا پیمان پاساروویتز)، عصر اصلاحات (از پاساروویتز تا فروپاشی عثمانی)، آناطولی شرقی، آناطولی غربی، و روم­ ایلی و بالکان

اعضای هیئت علمی