ادبیات و زبان ها

گروه ادبيات و زبانها در ابتدای تأسیس صرفاً به زبان و ادبیات فارسی می‌پرداخت. در ادامة فعالیت دانشنامه، تألیف و ویرایش مقاله‌های ادبیات عربی نیز در این گروه صورت گرفت. درحال حاضر، علاوه بر ادبیات فارسی و عربی، مقالات راجع به دیگر زبانهای رایج در جهان اسلام نیز در این گروه سامان می‌یابد. مدخلهای گروه ادبیات و زبانها مشتمل است بر زبانها، گویشها، شاعران، نویسندگان، شاهکارهای ادبی، انواع ادبی، فنون بلاغت و صناعات ادبی، و نشریات ادبیِ جهان اسلام. یازدة شاخة موضوعی این گروه عبارت‌اند از: ادبیات فارسی (اصطلاحات، مفاهیم، علوم، فنون، کتابها)؛ ادبیات فارسی معاصر ایران از کودتای۱۳۳۲ تاکنون؛ ادبیات فارسی، سبک هندی و شبه‌قاره؛ ادبیات فارسی بعد از صفویه از قرن دوازدهم تا سیزدهم همراه با ادبیات فارسی در خارج از مرزهای ایران؛ ادبیات عرب از عصر جاهلی تا پایان قرن چهارم؛ ادبیات عرب از قرن پنجم تا پایان قرن دوازدهم؛ ادبیات عرب دورة معاصر از قرن سیزدهم تا به امروز؛ ادبیات عرب، اصطلاحات، کتابها، مفاهیم، و فنون؛ ادبیات ترکی؛ گویشها و لهجه‌ها؛ و زبانها.

اعضای هیئت علمی