تاریخ اسلام

گستردگی زمانی و موضوعی مدخلهای حوزة تاریخ  و لزوم انجام فعالیتهای علمی با هدف رویکردی تخصصی‌تر در تألیف و پرداخت مقالات علمی دانشنامه جهان اسلام سبب شد،  بنا به تصمیم هیئت نظارت بر فعالیتهای علمی بنیاد دائره المعارف اسلامی گروه تاریخ اسلام، با جدا شدن از گروه تاریخ، به منزله گروهی مستقل شکل گیرد. گروه تاریخ اسلام ماموریت تالیف، سفارش، ارزیابی و ویرایش مدخلهای راجع به رویدادها، جنبشها، جنگها، شخصیتها، خاندان ها، گروه ها، اقوام و قبایل کهن، سلسله ها،  اصطلاحات و مفاهیم و کتابهای تاریخی در محدوده زمانی ظهور اسلام تا پایان خلافت عباسیان را عهده دار است. درحال حاضر فعالیتهای علمی گروه تاریخ اسلام در سه شاخة موضوعی صورت می‌گیرد که عبارت‌اند از: الف) صدر اسلام تا پایان­ دوره امویان؛ مدخلهای راجع به دوران جاهلیت، سیره و مغازی پیامبر اکرم(ص)، دورۀ خلفای چهارگانه و دولت امویان تا انقراض حکومت آنان در سال ۱۳۲ در این شاخه قرار می گیرد. ب) دوره اول عباسیان؛ این شاخه مدخلهای راجع به دوره زمانی از آغاز خلافت عباسیان در۱۳۲ تا سال ۳۳۴ (استیلای آل بویه بر بغداد) را در بر می گیرد. ج) دوره دوم عباسیان؛ این شاخه مدخلهای راجع به دوره زمانی از سال ۳۳۴  تا سقوط دولت عباسیان در ۶۵۶ را در بر می گیرد.

اعضای هیئت علمی