علی علی بابایی درمنی
سال تولد

سمت ها

مسئول شاخه آسیای میانه و قفقاز

گروه

جغرافیا

پست الکترونیکی

a.babaee@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام