علی علی بابایی درمنی
سال تولد

سمت ها
گروه

جغرافیا

پست الکترونیکی

a.babaee@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام