شهناز  جنگجو
سال تولد

سمت ها

عضو هیئت علمی

گروه

آسیای صغیر و بالکان

پست الکترونیکی

sh.jangjo@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام