هاجر کاظمی افشار
سال تولد

1359

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه اصطلاحات و نهادهای حقوقی _اعلام شافعی _اعلام حقوقدانان

گروه

فقه وحقوق

پست الکترونیکی

h.afshar@rch.ac.ir