وفا یزدان منش
سال تولد

1350

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مسئول شاخه ادبیات اردو

گروه

شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا

پست الکترونیکی

v.yazdanmanesh@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
ح (حاء)
رسوا، میرزا محمد هادی
رومانوی، نهضت