مهران  افشاری
سال تولد

1346

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مدیر گروه ادبیات وزبانها

مسئول شاخه ادبیات فارسی اصطلاحات مفاهیم علوم فنون کتابها

گروه

ادبیات و زبان ها

پست الکترونیکی

m.afshari@rch.ac.ir