مهدی گلچین عارفی
سال تولد

1360

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه معماری( مشترکات)

گروه

هنرومعماری

پست الکترونیکی

m.arefi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
دیر گچین
دمشق
جامع دمشق.
رباط (۲)
رباط ماهی
رباط ملک
رواق
روم شرقی