معصومه رضا زاده شفارودی
سال تولد

1345

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول نقشه

گروه

جغرافیا

پست الکترونیکی

m.shafaroudi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
رادکان