معصومه میرسعیدی
سال تولد

1350

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه عکاسی، هنرهای تجسمی، نقاشی

گروه

هنرومعماری

پست الکترونیکی

m.mirsaeidi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام