مریم کیانی فرید
سال تولد

1354

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مسئول شاخه شیعه امامیه، شیعه اسماعیلیه

گروه

کلام و فرق

پست الکترونیکی

m.farid@rch.ac.ir

دکتری فلسفه و کلام اسلامی

تألیف کتاب « کلام شیعه، کلام معتزله:پژوهشی مقایسه¬ای بر مبنای متون قرن¬های چهارم و پنجم» که توسط انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب قم به چاپ رسیده است. تألیف مقاله «توبه»، دانشنامه جهان اسلام، ج8 تألیف مقاله «توفیق»، دانشنامه جهان اسلام ، ج8 تألیف مقاله « ثنویت»، دانشنامه جهان اسلام ، ج9 تألیف مقاله «جعفریه»، دانشنامه جهان اسلام ، ج10 تألیف مقاله «جسر طرابلسی»، دانشنامه جهان اسلام، ج10 تألیف مقاله « جناونی»، دانشنامه جهان اسلام، ج10 تألیف مقاله «جندی، ابو عبدالله»، دانشنامه جهان اسلام، ج11 تألیف مقاله «جهنی، معبد بن عبد الله»، دانشنامه جهان اسلام ، ج11 تألیف مقاله «حربیه»، دانشنامه جهان اسلام ، ج13 تألیف مقاله « خاتمیت»، دانشنامه جهان اسلام ،ج14 تألیف مقاله «خذلان»، دانشنامه جهان اسلام ، ج15 تألیف مقاله «ذر، عالم» دانشنامه جهان اسلام ، ج18 تألیف مقاله «رجعت» دانشنامه جهان اسلام ، ج19 مقاله «متولد »، دائره المعارف تشیع، ج15 مقاله « موافات » دائره المعارف تشیع، ج15 مقاله « منزلت بین منزلتین » ، دائره المعارف تشیع ، ج15 مقاله « مجلسی، ملا محمد باقر » که در دائره المعارف تشیع ، ج15 مقاله « مجلسی، ملا محمد تقی » که در دائره المعارف تشیع، ج15 مقاله « محدث ارموی » ، دائره المعارف تشیع ، ج15 مقاله « مهدویت » دائره المعارف تشیع ، ج15 مقاله «دائره المعارف های شیعه» (در دست چاپ) مقاله « بحثی در باب تقسیمات علوم از منظر اندیشمندان متقدم» ، چاپ شده در سوره اندیشه مقاله « آیا رؤوس ثمانیه هشت تاست؟! »، چاپ شده در سالک حکمت مقاله«فیض کاشانی و نظریه خلود»، چاپ شده در فیض پژوهی مقاله « احباط یا موازنه؟» ، نشریه اشراق