مریم ارجح
سال تولد

1352

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه تاریخ ایران از حمله مغول

گروه

تاریخ

پست الکترونیکی

m.arjah@rch.ac.ir